GENEL MUHASEBE ve TİCARİ BİLGİLER

1.      190 Devreden KDV, 391 Hesaplanan KDV - 191 İndirilecek KDV Bu yevmiye kaydı aşağıdaki hangi işleme aittir?
a.   Vergi dairesinden alınan para. 
b.    KDV’li mal alışı
c.   Vergi dairesinden alınan KDV iadesi
d.   KDV mahsup kaydı

2.      100 Kasa, 102 Bankalar - 500 Sermaye Bu yevmiye kaydı aşağıdaki hangi işleme aittir?
a.   Kapanış kaydı
b.   Açılış kaydı
c.   Kasadan ve bankadan para çekme
d.   Patrona, işverene para ödeme

3.      153 Ticari Mallar, 191 İndirilecek KDV - 103 Verilen Çekler, 321 Borç Senetleri Bu yevmiye kaydı aşağıdaki hangi isleme aittir?
a.   Yarısı çekle, yarısı senetle mal alışı
b.   Yarısı çekle, yarısı senetle mal satısı
c.   Çekle mal alışı
d.   Senetle mal alışı

4.      153 Ticari Mallar, 191 İndirilecek KDV - 100 Kasa, 103 Verilen çekler Bu yevmiye kaydı aşağıdaki hangi isleme aittir?
a.   Yarısı peşin, yarısı senetle mal alışı
b.   Yarısı peşin, yarısı çekle mal satısı
c.   Yarısı peşin, yarısı senetle mal satısı
d.   Yarısı peşin, yarısı çekle mal alışı

5.      255 Demirbaşlar, 191 İndirilecek KDV - 321 Borç Senetleri Bu yevmiye kaydı aşağıdaki hangi isleme aittir?
a.  Peşin demirbaş alışı
b.   Veresiye, vadeli, kredili demirbaş satısı
c.  Senetle demirbaş alışı
d.  Senetle demirbaş satısı

6.      İsletmede kullanılmak üzere alınan Televizyon hangi hesaba yazılır ?
a.   120 Alıcılar
b.   153 Ticari Mallar
c.   255 Demirbaşlar
d.   600 Yurtiçi Satışlar

7.      İsletme 700 TL nakit, 400 TL bankadaki parası ve 600 TL mal ile işe başlamıştır? Muhasebe kaydında alacaklı hesap hangisidir?
a.  100 Kasa
b.   153 Ticari Mallar
c.  500 Sermaye
d.  102 Bankalar

8.      Aşağıdaki hangi işlemde 100 Kasa hesabı kullanılır?
a.   Veresiye mal alışı
b.   Senet tahsili
c.   KDV mahsup kaydı
d.   Verilen çekin bankadan ödenmesi

9.      Aşağıdaki hangi işlemde 100 Kasa hesabi kullanılmaz?
 a.   Bankaya para yatırılması
 b.   Peşin mal alışı
 c.   Çekle mal alışı
 d.   Bankadan para çekilmesi

10.  Aşağıdaki hangi işlemde 120 Alıcılar hesabı kullanılır?
a.   Peşin mal alışı
b.   Veresiye, vadeli, kredili(cari) alacağın tahsili
c.   Alınan çekin tahsili
d.   Verilen çekin ödenmesi

11.  Aşağıdaki hangi işlemde 321 Borç Senetleri hesabı kullanılır?
a.   Senetle mal alışı
b.   Senet tahsili
c.   Senetle mal satısı
d.   Senet ciro edilmesi

12.  Aşağıdaki hangi işlemde 121 Alacak Senetleri hesabı kullanılır?
a.   Senet ödemesi
b.   Senetle mal alışı
c.   Senetle mal satısı
d.   Senetle demirbaş alışı

13.  Aşağıdaki hangi işlemde 191 İndirilecek KDV hesabı kullanılır?
a.   Çek tahsil
b.   Senetli borcun ödenmesi
c.   Mal satısı
d.   Mal alışı

14.  Aşağıdaki hangi işlemde 101 Alınan Çekler hesabı kullanılır?
a.   Çekle mal alışı
b.   Çek tahsili
c.   Verilen çekin ödenmesi
d.   Çekle demirbaş alışı

15.  Aşağıdaki hangi işlemde 320 Satıcılar hesabi kullanılır?
a.   Peşin mal alışı
b.   Veresiye, kredili(cari) mal satısı
c.   Veresiye, kredili(cari) mal alışı
d.   Verilen çekin ödenmesi

16.  Aşağıdaki hangi işlemde 391 Hesaplanan KDV hesabı kullanılır?
a.   Çekle mal alışı
b.   Verilen çekin ödenmesi
c.   Senetle mal satısı
d.   Çekle demirbaş alışı

17.  Peşin mal alışında aşağıdaki hangi hesap kullanılmaz?
a.   100 Kasa
b.   153 Ticari Mallar
c.   191 İndirilecek KDV
d.   600 Yurtiçi Satışlar

18.  Peşin mal satışında aşağıdaki hangi hesap kullanılmaz?
a.   100 Kasa
b.   320 Satıcılar
c.   391 Hesaplanan KDV
d.   600 Yurtiçi Satışlar

19.  Veresiye(cari) mal alışında aşağıdaki hangi hesap kullanılmaz?
a.   120 Alıcılar
b.   153 Ticari Mallar
c.   191 İndirilecek KDV
d.   320 Satıcılar

20.  Veresiye mal satışında aşağıdaki hangi hesap kullanılmaz?
a.   120 Alıcılar
b.   391 Hesaplanan KDV
c.   320 Satıcılar
d.   600 Yurtiçi Satışlar

21.  Senetle mal alışında aşağıdaki hangi hesap kullanılmaz?
a.   321 Borç Senetleri
b.   153 Ticari Mallar
c.   191 İndirilecek KDV
d.   121 Alınan çekler

22.  Senetle mal satışında aşağıdaki hangi hesap kullanılmaz?
a.   121 Alacak Senetleri
b.   103 Verilen çekler
c.   391 Hesaplanan KDV
d.   600 Yurtiçi Satışlar

23.  Çekle mal satısında aşağıdaki hangi hesap kullanılmaz?
a.   101 Alınan Çekler
b.   321 Borç Senetleri
c.   391 Hesaplanan KDV
d.   600 Yurtiçi Satışlar

24.  Çekle mal alışında aşağıdaki hangi hesap kullanılmaz?
 a.   121 Alacak Senetleri
 b.   153 Ticari Mallar
 c.   191 İndirilecek KDV
 d.   103 Verilen Çekler

25.  Yarısı peşin, yarısı senetle mal alışında aşağıdaki hangi hesap kullanılmaz?
a.   100 Kasa
b.   153 Ticari Mallar
c.   321 Borç Senetleri
d.   600 Yurtiçi Satışlar

26.  Yarısı peşin, yarısı senetle mal satışında aşağıdaki hangi hesap kullanılmaz?
a.   100 Kasa
b.   600 Yurtiçi Satışlar
c.   391 Hesaplanan KDV
d.   191 İndirilecek KDV

27.  İsletmenin müşterilerinden almış olduğu çeklerin izlendiği hesap hangisidir?
a.   101 Alınan Çekler
b.   103 Verilen Çekler
c.   120 Alıcılar
d.   121 Alacak Senetleri

28.  İsletmenin veresiye, kredili, vadeli(cari) borçlarını izlediği hesap aşağıdakilerin hangisidir?
a.  320 Satıcılar
b.  102 Bankalar
c.  120 Alıcılar
d.  500 Sermaye

29.  İsletmenin senetli borçların izlediği hesap aşağıdakilerin hangisidir?
a.   120 Alıcılar
b.   102 Bankalar
c.   320 Satıcılar
d.   321 Borç Senetleri

30.  İsletmenin senetli alacaklarını izlediği hesap aşağıdakilerin hangisidir?
a.   120 Alıcılar
b.   102 Bankalar
c.   320 Satıcılar
d.   121 Alacak Senetleri

31.  İsletmenin mal alışlarında satıcılara verdiği çeklerin izlendiği hesap hangisidir?
a.   102 Bankalar
b.   101 Alınan Çekler
c.   120 Alıcılar
d.   103 Verilen Çekler

32.  İsletme kasasından çıkan paralar hangi fişe kaydedilir?
a.   Gider fişi
b.   Tediye fişi
c.   Tahsil fişi
d.   Gelir fişi

33.  İsletmenin kasasına giren paralar hangi fişle takip edilir?
a.   Açılış fişi
b.   Tahsil fişi
c.  Tediye fişi
d.  Mahsup fişi

34.  Bir hesabı borçlandırıp kasa hesabı alacaklandırılıyorsa bu kayıt hangi fişte yapılır?
a.   Tahsil fişi
b.   Tediye fişi
c.   Kasa fişi
d.   Mahsup fişi

35.  Aşağıdaki hangi işlem TAHSIL fişi ile kayıt edilir?
a.   Bankaya para yatırma
b.   Bankadan para çekme
c.   Veresiye mal alışı
d.   Çekle mal satısı

36.  Aşağıdaki hangi işlem TAHSIL fişi ile kayıt edilir?
a.   102 Bankalar - 100 Kasa
b.   100 Kasa - 120 Alıcılar
c.   103 Verilen Çekler - 102 Bankalar
d.   321 Borç Senetleri - 100 Kasa

37.  Aşağıdaki hangi işlem TEDIYE fişi ile kayıt edilir?
a.   Bankaya para yatırma
b.   Bankadan para çekme
c.   Veresiye mal alışı
d.   Çekle mal satısı

38.  Aşağıdaki hangi işlem TEDIYE fişi ile kayıt edilir?
a.   102 Bankalar - 100 Kasa
b.   100 Kasa - 120 Alıcılar
c.   102 Bankalar - 101 Alınan Çekler
d.   100 Kasa - 101 Alınan Çekler

39.  Aşağıdaki hangi işlem MAHSUP fişi ile kayıt edilir?
a.  Bankaya para yatırma
b.   Bankadan para çekme
c.  Senetli alacağın tahsili
d.  Çekle mal satısı

40.  Kasayla direk ilgili olmayan işlemler hangi fişle takip edilir?
a.  Açılış fişi
b.   Tahsil fişi
c.  Tediye fişi
d.  Mahsup fişi

41.  Aşağıdaki hangi işlem MAHSUP fişi ile kayıt edilir?
a.  102 Bankalar - 100 Kasa
b.   100 Kasa - 120 Alıcılar
c.  102 Bankalar - 101 Alınan Çekler
d.  100 Kasa - 600 Yurtiçi Satışlar, 391 Hesaplanan KDV

42.  İşletme satın aldığı bir mal veya hizmet için kendisinin keşide ederek verdiği kısa vadeli senet hangi hesapta izlenir?
a.  121 Alacak Senetleri Hesabı
b.   321 Borç Senetleri Hesabı
c.   221 Alacak Senetleri Hesabı
d.   421 Borç Senetleri Hesabı

 

43.  İşletmenin satın aldığı malları,herhangi bir nedenden dolayı iade etmesi durumunda aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılır?
a.  190 Alıştan İadeler Hesabı
b.   610 Satıştan İadeler Hesabı
c.   153 Ticari mallar hesabı
d.   600 Yurtiçi Satışlar Hesabı

44.  Vergi Usul Kanunu’na (V.U.K) göremalın tesliminden itibaren kaç gün içersinde faturasının kesilmesi gerekir?
a.  5
b.   7
c.   10
d.   İstenilen zaman kesilir.

45.  İşletmenin parasal hareketlerinin takip edildiği program modülü aşağıdakilerden hangidir?
a.  Cari
b.   Muhasebe
c.   Stok
d.   Fatura

46.  İşletmelerin yılbaşında kestikleri ilk muhasebe fişine ne ad verilir?
a.  Mahsup Fişi
b.   Tahsil Fişi
c.   Yılbaşı Fişi
d.   Açılış Fişi

47.  Bir işletmenin belli bir anda sahip olduğu varlıklar ve bu varlıkların kaynaklarını gösteren mali tablo aşağıdakilerden hangisidir?
a.  Gelir Tablosu
b.   Bilanço
c.   Kâr-Zarar Tablosu
d.   Mizan

48.  İşletmenin sahip olduğu maddi ve maddi olmayanvarlık ve kıymetlerin izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?
a.  Nazım Hesaplar
b.   Sonuç Hesapları
c.   Kaynak Hesapları
d.   Varlık Hesapları

49.  Aşağıdakilerden hangisi cari hareketi işlem cinsi değildir?
a.  Nakit
b.   Çek
c.   Fatura
d.   Havale

50.  İşletmenin sahip oldukları değerlerin nereden ve nasıl temin edildiğini gösteren hesaplar, aşağıdaki hangi hesap grubunda izlenir?
a.  Sonuç Hesapları
b.   Varlık Hesapları
c.   Kaynak Hesapları
d.   Nazım Hesaplar

51.  Aşağıdaki meslek gruplarından hangisi Serbest Meslek Makbuzu kesmek zorundadır?
a.  Çifçiler
b.   Araba Tamircileri
c.   Mal alıp satanlar
d.   Muhasebeciler

52.  İşletmede meydana gelen mali nitelikli her olay ve işlemin varlık ve kaynaklar üzerinde yarattığı değişmeler hangi deftere kaydedilir?
a.  Büyük Defter
b.   Envanter Defteri
c.   Yevmiye Defteri
d.   İşletme Defteri

53.  İşletme sattığı bir mal veya hizmet için müşteriden almış oldukları uzun vadeli senet hangi hesapta izlenir?
a.  121 Alacak Senetleri Hesabı
b.   221 Alacak Senetleri Hesabı
c.   321 Borç Senetleri Hesabı
d.   421 Borç Senetleri Hesabı

54.  FIFO maliyet yönteminin açılımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
a.  Gerçek Maliyet Yöntemi
b.   İlk Giren İlk Çıkar Yöntemi
c.   Son Giren İlk Çıkar Yöntemi
d.   Ortalama Maliyet Yöntemi

55.  İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan bir yıldan kısa sürelisenetsiz alacaklar hangi hesapta izlenir?
a.  320 Satıcılar Hesabı
b.   121 Alacak Senetleri Hesabı
c.   120 Alıcılar Hesabı
d.   321 Borç Senetleri Hesabı

56.  İşletmenin sattığımalları,herhangi bir nedenden dolayı iade alması durumunda aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılır?
a.  153 Ticari mallar hesabı
b.   611 Satıştan İadeler Hesabı
c.   610 Satıştan İadeler Hesabı
d.   600 Yurtiçi Satışlar Hesabı

57.  Tek Düzen Hesap Planında 7A seçeneğine göre Elektrik giderleri hangi hesapta izlenir?
a.  770
b.   791
c.   793
d.   794

58.  Alt hesaplar seviyesinde yapılan entegrasyona ne ad verilir?
a.  Temel entegrasyon
b.   Bağlı entegrasyon
c.   Kebir entegrasyon
d.   Muavin entegrasyon

59.  İşletmenin günlük nakit giriş ve çıkışlarını takip etmek için aşağıdaki defterlerden hangisi kullanılmalıdır?
 a.   Amortisman defteri          
b.    Yevmiye defteri
 c.   Defter-i kebir        
d.   Kasadefteri

60.  Aşağıdakilerden hangisi bir ana hesaptır?
a.   TL Kasası
b.   Derman San Tic.   A.  Ş.
c.   Yılmaz Aydından Alacaklar
d.   Ortaklardan Alacaklar

61.  Aşağıdakilerden hangisi kaynak unsurlarından biridir?
a.  Sermaye      
b.    Mal
c.   Bina
d.  Bilgisayar

62.  Aşağıda ki kayıt hangi işleme aittir?
Bankalar Hs                   XX
Kasa Hs                          XX
Alıcılar Hs                                             XX
a.  Müşterinin havale yapması
b.   Müşterinin nakit ödemesi
c.   Müşterinin hem nakit hem de havale yapması
d.   Müşteriye hem nakit hem de havale yapılması

63.  Aşağıda ki kayıt hangi işleme aittir?
Demirbaşlar                  XX
İnd.   Kdv Hs                  XX
Kasa Hs                                     XX
Ver.Çek. Hs.                              XX
a.  Kısmen Peşin Demirbaş Alışına
b.   Kısmen Çek Demirbaş Alışına
c.   Kısmen Peşin Kısmen çek Demirbaş Alışına
d.   Kısmen Peşin Kısmen çek ile Demirbaş Satışı

64.  Aşağıda ki kayıt hangi işleme aittir?
Satıcılar Hs                    XX
Bankalar Hs                              XX
Kasa Hs                                     XX
a.  Satıcıyahavale yapması
b.   Satıcınınnakit ödemesi
c.   Satıcıya hem nakit hem de havale yapılması
d.   Satıcının hem nakit hem de havale yapması

65.  Envanter İşlemlerinin yevmiye defterine ve büyük defterlere kaydından önce kayıtların doğruluğunu göstermek için düzenlenen çizelgeye ne ad verilir?
a.  Bilanço
b.   Geçici Mizan
c.   Kesin Mizan
 d.   Genel Mizan

66.  1000.00 TLtutarındaki mal satışı karşılığında bir çek alınmıştır. Alınan bu çek hangi hesaba nasıl kaydedilir?
a.   103 Borç Hanesine 
b.    101 Borç Hanesine
c.   101 Alacak Hanesine
d.   103 Alacak Hanesine

67.  Tek Düzen hesap planındaki hesapları ana hesap olarak ayrıntılı olarak gösteren defter aşağıdakilerden hangisidir?
 a.   Envanter defteri
 b.    Büyük Defter
 c.   Amortisman defteri          
 d.   Yevmiye defteri

68.  Bir hesap dönemi içerisinde yapılan her türlü mal ve hizmet satışları hangi hesapta izlenir?
a.  100 Kasa hesabı
b.   600 Ticari Mallar Hesabı
c.   600 Yurtiçi Satışlar Hesabı
d.   Hiçbiri

69.  İşletmenin almış olduğu mal ve hizmetlerden doğan kdv’ler aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?
a.  191 İnd.   KDV .Hs
b.   190 Dev. KDV .Hs
c.   391 Hes. KDV .Hs
d.   360 Öd.   Ver. Fon. Hesabı

70.  İşletme satın aldığı bir mal veya hizmet için kendisinin keşide ederek verdiği çeki hangi hesapta izler?
a.  103 Alınan Çekler
b.   103 Verilen Çekler
c.   102 Bankalar Hesabı
d.   103 Keşide edilen Çekler

71.  İşletmenin ticari amaçlı satın aldığı malları aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?
a.  320 Satıcılar
b.   151 Yarı Mamul Stok Hesabı
c.   600 Yurtiçi Satışlar Hesabı
d.   153 Ticari Mallar Hesabı

72.  Açık hesaba karşılık yapılan 300.00 TL tutarındaki tahsilat hangi hesaba BORÇ yazılır?
a.   100 Kasa Hesabı     
b.    101 Alınan Çekler Hesabı
c.   102 Bankalar Hes.
d.   120 Alıcılar Hesabı

73.  Vadesi gelen bir borç senedi ödendiğinde 321 BORÇ SENETLERİ HES.nasıl kayıt yapılır?
a.   Borç Kaydı Yapılır  
b.    Alacak Kaydı Yapılır
c.   Hem Borç Hem de Alacak Kaydı Yapılır.
d.   Hiçbiri

74.  Vadesi gelen bir çek ödendiğinde 103 Ver. Çek. Ödeme Em. Hs.nasıl kayıt yapılır?
a.   Borç Kaydı Yapılır  
b.    Alacak Kaydı Yapılır
c.   Hem Borç Hem de Alacak Kaydı Yapılır.
d.   Hiçbiri

75.  Vadesi gelen bir Alacak senedi tahsil edildiğinde 121 ALACAK SENETLERİ HES. nasıl kayıt yapılır?
a.   Borç Kaydı Yapılır  
b.    Alacak Kaydı Yapılır
c.   Hem Borç Hem de Alacak Kaydı Yapılır.
d.   Hiçbiri

76.  Eta programında Onaylı yevmiye alındıktansonra aşağıdakilerden hangi işlem yapılamaz?
A-)Geçmiş Tarihe Fiş Düzenlenir.
b.    Geçmiş Tarihe Yönelik Rapor Alınır.
c.  Sonraki Tarihlerde Fiş Düzenlenir.
d. 
Geçmiş Tarihe Yönelik Mizan Alınır.

77.  Aşağıdakilerden hangisi satıcılar hes. kodudur?
a.   320
b.    101
c.   120
d.   321

78.  Aşağıdakilerden hangisi Alıcılar hes. kodudur?
a.   320
b.    120
c.   121
d.   321

79.  Aşağıdakilerden hangisi Alınan çekler hes. kodudur?
a.   320
b.    101
c.   121
d.   321

80.  Aşağıdakilerdenhangisi Yurt içi satışlar hesabının kodudur.
a.   120
b.    121
c.   600
d.   770

81.  Aşağıdakilerden hangisi Genelyönetim giderleri hesabının kodudur?
a.   700             
b.    770             
c.   621              
d.   102

82.  Aşağıdakilerden hangisi hesaplanan KDV hesabının kodudur?
a.   391              
b.    191
c.   421              
d.   190

83.  Aşağıdakilerden hangisi indirilecek KDV hesabının kodudur?
a.   153             
b.    391
c.   191              
d.   181

84.  İşçi ücretlerinde uygulanan gelir vergisi ilk dilim oranı yüzde kaçtır?
a.   15                
b.    20   
c.   22                
 d.   23

85.  İşletmenin satıcılara olan borcuna karşılık yaptığı 800.00 TLtutarındaki ödemesi nasıl kaydedilir?
a.  120 ALICILAR HS800.00B
                                                              100 KASA HS 800.00A
b.   320 SATICILAR HS800.00 B
                                                              120 ALICILAR HS800.00 A
c.   120 ALICILAR HS800.00 B
                                                              100 KASA HS 800.00 A
d.   320 SATICILAR HS800.00. B
                                                              100 KASA HS 800.00. A

86.  Alınan bir çek tahsil edildiğinde ALINAN ÇEKLERhesabına nasıl kayıt yapılır?
a.   Borçkaydedilir.       
b.    Alacak kaydedilir.
c.   Hem borç hem de alacak kaydedilir.

       d.   Hiçbiri

87.  Aşağıdaki hesaplardan hangisi ana hesaptır?
a.   100 Kasa Hesabı
b.    102 01 Ak bank
c.   320 01 Arçelik A.  Ş.
d.   120 01 BilişimA.  Ş.

88.  Varlıkların sağlandığı yerlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A-)Aktif
b.   Kaynak
c.  Pasif
d.   Varlık

89.  Yevmiyedefterine kaydedilen işlemlerin büyük defterdeki hesaplara aritmetiksel olarak aktarılıp aktarılmadığı hangi tablo ile kontrol edilir?
a.  Mizan
b.   Gelir Tablosu
c.   Bilanço
d.   Kar/Zarar Tablosu

90.  Mizanın tutar sütunlarının toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
a.  Envanter Defteri Toplamına
b.   Yevmiye Defteri Toplamına
c.   Kasa Defteri Toplamına
d.   Bilançonun Genel Toplamına

91.  Bir işletmede kullanılan hesapları ayrı ayrı sayfalarda takip edilen defter aşağıdakilerden hangisidir?
a.  Yevmiye Defteri
b.   Envanter Defteri
c.   Büyük Defter
d.   İşletme Defteri

92.  İşletmenin kasasına giren paraların ne için alındığını ve bu tahsilatın karşılığında hangi hesaba veya hesaplara alacak kaydedileceğini gösteren belgelere ne ad verilir?
a.  Muhasebe Fişi
b.   Tahsil Fişi
c.   Tediye Fişi
d.   Mahsup Fişi

93.  İşletmenin kasasından çıkan paraların ne için verildiği ve bu ödemelerin karşılığında hangi hesaba veya hesaplara kaydedileceğini gösteren belgelere ne ad verilir?
a.  Muhasebe Fişi
b.   Tahsil Fişi
c.   Mahsup Fişi ;
d.   Tediye Fişi

94.  Bir Muhasebe döneminin başından sonuna kadar yapılan muhasebe işlemleri dizisine ne ad verilir?
a.  Muhasebe Süreci
b.   Muhasebe İşlemleri
c.   Muhasebe Kayıtları
d.   Muhasebe Belgeleri

95.  Aşağıdaki hesaplardan hangisi bir açılış maddesinde yer almaz?
a.  Kasa Hesabı
b.   Yurtiçi Satışlar Hesabı
c.   Alıcılar Hesabı
d.   Satıcılar Hesabı

 

 

96.  İşletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği, ilk madde ve malzeme, yarı mamul gibi bir yıldan az sürede kullanacak olan veya nakde çevrileceği düşünülen varlıklara ne ad verilir?
a.  Stok
b.   Hazır Değer
c.   Özkaynak
d.   Menkul Kıymet

97.  İşletmenin ticari ilişkileri ile satılan mal ya da hizmetler sonucu oluşan senetsiz ve senetli alacaklarının izlendiği alacaklara ne ad verilir?
a.  Ticari Alacaklar
b.   Diğer Alacaklar
c.   Şüpheli ticari Alacaklar
d.   Ortaklardan Alacaklar

98.  Aşağıda ki kayıt hangi işleme aittir?
Gen.Yön.Gid.   Hs          XX
İnd.   Kdv Hs                  XX
Kasa Hs                                     XX
a.  Peşin Mal Alışı
b.   Peşin Mal Satışı
c.   Peşin Gider Ödemesi
d.   Peşin Kdv Alımı

99.  Aşağıda ki kayıt hangi işleme aittir?
SatıcılarHs                     XX
Alacak Sen. Hs                          XX
a.  Satıcıdan Senet alınması
b.   Satıcıya Senet Cirolanması
c.  Alıcıya Senet Cirolanması
d.   Alıcıdan Senet alınması

100.    Aşağıda ki kayıt hangi işleme aittir?
 Satıcılar Hs                   XX
 Ver.Çek.Hs.                              XX
a.  Satıcıya mala karşılık çek verilmesi
b.   Satıcıya mala karşılık senet verilmesi
c.   Satıcıya borca karşılık çek verilmesi
d.   Satıcıdan borca karşılıkçek alınması

101.    Aşağıda ki kayıt hangi işleme aittir?
 Öd.   Ver.Fonlar Hs      XX       
 KasaHs                                     XX
a.  Vergi Ödemesi
b.   Vergi İadesi
c.   Vergi Tahsili
d.   Hiçbiri

102.    Aşağıda ki kayıt hangi işleme aittir?
Tic.   Mal.Hs.                 XX
İnd.   Kdv Hs                  XX
Borç Senetleri Hs                                  XX       
a.   Senetli mal alışı
b.   Veresiyeli mal alışı
c.   Senetli İlk.mad.   alışı
d.   Senetsiz ilk.mad Alışı

103.    Aşağıda ki kayıt hangi işleme aittir?
Personele Borç Hs.        XX
Kasa Hs.                                    XX
a.   Personelden Borç Alımı
b.   Personele Ödeme Yapılması
c.   Personele Avans Verilmesi
d.   Personele Tazminat Verilmesi

104.    Muhasebe hesapları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Ana hesaplara yevmiye kaydı yapılabilir
b. Grup ve muavin hesaplara yevmiye kaydı yapılabilir
c. Aktif ve Pasif hesaplar, bilanço hesaplarıdır
d. Ana hesabın borç ve alacak toplamları, tüm altındaki muavin hesapların borç ve alacaklarının toplamından oluşur

105.    Kasa : 120 Alacaklar : 200 Banka : 250 Borçlar : 70 Mallar : 400 Bir isletmenin bilanço kalemleri yukarıdaki gibi olduğuna göre isletmenin sermayesi kaç liradır?
  a. 770
  b. 900
  c. 970
  d. 1040

106.    Bir muhasebe dönemi ne kadardır?
  a. 2 Yıl
  b. 3 Yıl
  c. 1 Yıl
  d. 6 Ay

107.    Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu hesaplarından değildir?
a. 320               
b. 600               
c. 620                
d. 690

108.    Bir hesap dönemi içerisinde yapılan her türlü mal ve hizmet satışları hangi hesapta izlenir?
a. 100 Kasa Hesabı                              
b. 600 Yurt İçi Satış Hesabı
c. 153 Ticari Mallar                             
d. 101 alınan çekler

109.    İşletmenin almış olduğu mal hizmetlerin KDV sini izlediği hesap hangisidir?
a. 191–01 İndirilecek KDV hesabı                   
b. 190–01 Devreden KDV hesabı
c. 391–01 Hesaplana KDV hesabı                   
d. 360–01 Ödenecek Vergi Fon. Hesabı

110.    Aşağıdakilerden hangisi Muhasebede kullanılan Fişlerden değildir?
a. Mahsup fişi              
b. Tahsil fişi                  
c. Tediye fişi                 
d. Nakit fişi

111.    Kasa Modülünde yapılan tahsilât işleminden sonra muhasebede hangi fiş düzenlenir?
a. Mahsup fişi              
b. Tahsil Fişi      
c. Tediye Fişi     
d. Nakit Fişi

112.    İşletmenin sattığı mal ve hizmetler karşılığı aldığı çekleri hangi hesapta izlenir?
a. 103–01
b. 101–01
c. 102–01
d. 100–01

113.    İşletmenin aylık KDV hesaplarında aşağıdaki şekilde bir durum söz konusudur. Buna göre KDV durumu nasıl olacaktır?
       191
İnd.  KDV Hes.             15 TL
       391
Hes. KDV Hes.             25 TL
a. 10 TL Ödenecek KDV
b. 15 TL Ödenecek KDV
c. 10 TL Devreden KDV
d. 15 TL Devreden KDV

114.    İşletme X firması 50 TL tutarında (%18 KDV hariç) mal satın almış bedelini nakden ödemiştir Yevmiye kaydı nasıl olur?
a. 100 Kasa                    59 Borç
               153
Tic.  Mal. 50 Alacak
               191
İnd.  KDV  9 Alacak
b. 600 Yurt İçi Sat.         50 Borç
    391
Hes. KDV            9 Borç
               100
Kasa                     59 Alacak
c. 153 Tic.  Mal.                        50 Borç
    191 İnd.  Kdv             9 Borç
               100 Kasa                     59 Alacak

d. 100 Kasa                    59 Borç
               600
Yu. İç. Sat.            50 Alacak
               391
Hes. KDV                 9 Alacak

115.    5000 TL tutarında yapılan bir satış sonrasında çek alınmış bu çek hangi hesaba nasıl kaydedilir?
a. 103 Borç Hanesine
b. 101 Alacak Hanesine
c. 101 Borç Hanesine
d. 103 Alacak Hanesine

116.    Aşağıdaki KDV tutarlarına göre hangisinde KDV ödenir?
İndirilecek KDV            Hesaplanan KDV
a. 50 TL              80 TL  
b. 80 TL              20 TL  
c. 90 TL              70 TL  
d. 100 TL                       100 TL

117.    Aşağıdakilerden hangisi Muavin hesaptır?
a. 100
b. 100–01
c. 102–01
d. 100–01–001

118.    Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir?
a. Alıcının mala karşılık çek alması
b. Alıcının mala karşılık senet alması
c. Alıcının açık hesaba karşılık çek ve sent vermesi
d. Alının aldığı mal karşılığı çek vermesi

119.    Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir?
Kasa       xx
Alınan Çekler               xx
a. Müşteriden çek alınması
b. Satıcıya çek verilmesi
c. Satıcıdan çek iadesi
d. Müşteri çekinin tahsili

120.                        10,000 Tl lik satış faturasının vadesi geldiğinde bize 8,000 Tl. ödeme yaparlarsa alıcı hesabı ne olur?
  a.  2000 Tl borç bakiye verir
  b.  2000 Tl. alacak bakiye verir
  c.  Müşteri alacaklı olur.
  d.  Satıcı alacaklı olur.

 

Bilgisayar Uygulamalı Muhasebe (Netsis)

121.    İrsaliyeler hangi modül(ler)le entegre çalışır?
  a.  Stok, entegrasyon
  b. Stok, cari, çek
  c.  Kasa, stok, cari
  d. Stok

122.    Yapılan işlemlerin Muhasebeye aktarılması hangi tanımlama sayesinde gerçekleşir?
a. Cari kart tanımlama                        
b. Entegrasyon tanımlama
c. Banka hesapları tanımlama            
d. Muhasebe hesaplarının açılması

123.       Muhasebe parametrelerindeki “Seviye takibi yapılacak” parametresinin işlevi nedir?
  a.  Herhangi bir grup veya muavin açmadan önce xxx grup hesabının tanımlanması gerektiği ile ilgili uyarı verilmesini sağlar.
  b.  Ana hesabı istediğimiz uzunlukta tanımlamamızı sağlar.
  c.  Ana hesaba muavin açmadan hareket işlememize izin verir.
  d.  Grup hesaplara hareket işlenmesine izin verir.

124.    Stokları ilgilendirmeyen, gider faturalarının hangi adımdan işlenmesi gerekir?
  a.  Genel dekont kaydı
  b.  Dekont modülü/Genel gider cari hesap fatura kaydı
  c.  Fatura modülü/alış faturası
  d.  Serbest meslek makbuzu

125.    Kasa modülünde yapılan hatalı kayıtları düzeltmek için izlenecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
  a. Grid ekrandan çift tıklanıp, yukarıya çağrılarak düzeltilir.
  b. Kayıt üzerinde iken sağ klik/kayıt düzeltme seçeneği kullanılır.
  c. Yanlış yapılan işlem gelir kaydı ise gider şeklinde ters kaydı yapılarak hesabın bakiyesi düzeltilir.
  d. Hatalı yapılan kayıt muhtelif seçeneğinden yapılmışsa, fatura seçeneğinden tekrar tahsilât kaydı yapılarak düzeltilir.

126.    Aşağıdakilerden hangisi cari hareket tipi değildir?
  a. Protestolu senet
  b. Dekont
  c. Sipariş
  d. Devir

127.    Bankaların cari hesaplarda tanımlanıp, takip edildiği durumda, bankadan yapılan nakit tahsilât kayıtları nereden girilmelidir?
  a. Muhtelif fatura
  b. Kapalı fatura
  c. Kasa, gelir, muhtelif
  d. Kasa, gelir, cari hesap

128.    Dekont modülü hangi modül ile entegre çalışmaz?
  a. Cari
  b. Entegrasyon
  c. Senet
  d. Stok

129.    Vadeli satış faturaları hangi modüllere kayıt yapar?
  a. Kasa, stok hareket, cari hareket, entegrasyon
  b. Stok hareket, entegrasyon
  c. Cari hareket, entegrasyon
  d. Cari hareket, stok hareketi, entegrasyon

130.    Dekont modülünde, satıcıdan gelen protestolu senet kaydı işlendiği zaman hangi modüller entegre çalışır?
  a. Cari, senet, çek
  b. Senet, entegrasyon
  c. Cari, çek, entegrasyon
  d. Cari, senet, entegrasyon

131.    Tahsile verilen bir müşteri çekinin ödeme işlemi hangi modülden yapılmalıdır?
  a. Çek
  b. Kasa
  c. Dekont
  d. Cari 

132.    Birden fazla carinin grup kodunu değiştirebilmek için hangi işlemi kullanabilirsiniz?
  a. Hızlı değişiklik
  b. Hızlı hareket kaydı
  c. Hızlı kayıt ekleme
  d. Cari kartı değişikliği işlemi Her cari için cari kartı kayıtlarından tek tek değiştirilmelidir.

133.    Aşağıdaki fatura tiplerinin hangisi stok hareketlerini etkilemez?
  a. Açık
  b. Kapalı
  c. Muhtelif
  d.  Fatura tiplerinin hepsi stok hareketlerini etkiler.

134.    Kasa modülü ile ilgili hangisi yanlıştır?
  a. Birden çok kasa tanımlaması yapılabilir.
  b. Kasalar arasında para transferi yapılabilir.
  c. Dövizli kasalar için kur farkı çalıştırtabilir.
  d. Yeni güne devir işleminden sonra geçmişe yönelik düzeltmeler yapılabilir.

135.      Kasa modülünden ödentisi gerçekleştirilecek çeklerin yer kodu ve durum kodu ne olmalıdır?
  a. Portföy, beklemede
  b. Portföy, ödenmiş
  c. Ciro, beklemede
  d. Tahsil, beklemede

136.    Kasada müşteri çeki ödemesi girilirken aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
  a. Müşteri çekine ödendi kaydı
  b. Müşteri Cari hesabına alacak kaydı
  c. Entegrasyonda müşteri çekleri hesabına alacak kaydı
  d. Entegrasyonda kasa hesabına borç kaydı

137.      Firmamıza aynı günde aynı müşteriden alınmış olan bir veya birden fazla adette ve aynı makbuz toplamına ait çeklerin bir numara altında toplanmasının kısaca ön muhasebedeki terimi nedir?
  a. Teminat çeki
  b. Çek alındı bordrosu
  c. Çek tahsil dekontu
  d. Devir çekleri

138.      Portföyde beklemede olan müşteri çekini elden tahsil ettiğinizde işlemi nereden yapmalısınız?
  a. Müşteri Çekleri-Kayıt-Tahsil Hesabına Çek Cirosu’ndan
  b. Dekont-Tahsil/Teminat Hesabına Çek Cirosu-Çek Tahsil Dekontu’ndan
  c. Kasa-Kasa Kayıtları-Gelir-Cari işlem tipinden
  d. Kasa-Kasa Kayıtları-Gelir-Çek işlem tipinden

139.    Çek Tahsil Dekontu kullanılarak yapılan bir işlem nasıl iptal edilir?
  a. Dekont-İşlemler-Toplu Dekont Silme
  b. Dekont-İşlemler-Dekont Silme
  c. Aynı dekont kaydı çağrılıp – (kayıt sil) ikonu tıklanmalıdır
  d. Aynı dekont kaydı çağrılıp ters işlem yapılarak

140.    Aşağıdakilerden hangisi bir cari hareket tipi değildir?
  a. Dekont
  b. Nakit
  c. Fatura
  d. Sipariş

141.    Cari Hareket Kayıtları bölümündeyken gridlerde bulunan bilgilerden tarih sırasına göre ilk bilginin ekrana getirilmesi için aşağıdaki veri tabanı hareket ikonlarından hangisi kullanılmalıdır?
  a. Bir önceki kayıt
  b. Bir sonraki kayıt
  c. Son kayıt
  d. İlk kayıt

142.    Aşağıdakilerden hangisi fatura parametresi değildir?
  a. Müşterilerde risk takibi yapılsın
  b. Sipariş/İrsaliye/Faturada farklı teslim yeri
  c. Asgari-Azami stok kontrolü
  d. Özel fiyat sistemi

143.    X ikonunun işlevi nedir?
  a. Kayıt eklemek
  b. Kayıt silmek
  c. Kaydetmek
  d. Girilen ya da düzeltilen bilgiyi iptal etmek

144.    Çek tahsil dekontu işlemi ile hangisi gerçekleşmez?
  a. Çek’in durumu ödenmiş olur
  b. Ödeme tarihi değişir
  c. Vade tarihi değişir
  d. Tahsil masrafı varsa gider hesaplarına bu masraflar aktarılır.

145.    Genel gider cari hesap fatura kaydı ile yapılan bir işlem entegrasyondaki hangi mahsuplara işlenebilir?
  a. Müşteri borç, satıcı borç
  b. Müşteri borç, müşteri alacak
  c. Müşteri alacak, dekont, satıcı alacak
  d. Müşteri borç, dekont

146.     İşlemlerin tarih sırasında ve maddeler halinde yazıldığı muhasebe defterine ne ad verilir?
  a. Yevmiye defteri
  b. Envanter ve bilanço defteri
  c. Defter-i kebir
  d. Muavin defter

147.     Entegrasyondan hangi kayıt tipleri aktarılır?
  a. Sadece 1
  b. Sadece 2
  c. Sadece 3
  d. 1 ve 2

148.    Muhasebeye aktarılan bir kayıt ön muhasebeden iptal edildiğinde entegrasyonda hangi kayıt tipini oluşturur?
  a. 2 (düzeltilmiş kayıt)
  b. 5 (iptal bulunamayan)
  c. 4 (düzeltilmiş bulunamayan)
  d. 3 (iptal kayıt)

149.    Bir stokla ilgili hiçbir modülden işlem yapılamamasının sebebi nedir?
  a. Stok Kartı’ndaki ‘asgari limit’ sahasının 0 (sıfır) olması
  b. Stok bakiyesinin 0 (sıfır) olması
  c. Stok Planlama Kayıtları’ndaki ‘genel kilit’ sahasının işaretlenmiş olması
  d. Stok Kartı’ndaki ‘genel kilit’ sahasının işaretlenmiş olması

150.    Müşterinin vermiş olduğu nakit 25.000 TL’nin kaydı nerden yapılmalıdır?
  a. Cari-Cari Hareket Kayıtları
  b. Kasa-Gelir-Muhtelif
  c. Kasa-Gelir-Cari
  d. Cari-Cari Nakit Kayıtları

151.    Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. Şirket tanımlama yardımcı programlar modülünden yapılır
b. Fusion standart paketinde şube tanımlaması yapılabilir
c. Kullanıcılar kendi ve grup yetkilerini kullanabilir
d. Tanımlanan kullanıcılar tüm şirketlerde işlem yapabilir

152.    Programın her yerinde stok cari ve muhasebe rehberini alabildiğimiz tuş hangisidir?
a. F1                  
b. F2                  
c. F3                  
d. F4

153.    Şirket tanımlaması yapıldıktan sonra ilk yapılması gereken işlem hangisidir?
a. Şirket şube parametre ayarları yapılması gerekir
b. Şirkete kullanıcı tanımlanması gerekir
c. Gerekli muhasebe hesapları açılması gerekir
d. Şirkete Girilip çıkılması gerekir

154.    Yeni tanımlanan kullanıcı için hangisi söylenemez?
a. Kullanıcıya satış faturası yetkisi vermek için fatura modül yetkisi verilmesi gerekir
b. Kullanıcı yetkileri modül ve program yetkisi olmak üzere iki kısımdır
c. Admin olarak tanımlanan kullanıcıya yetki verilebilir
d. Tanımlanan kullanıcı sadece tanımlandığı şirkette işlem yapabilir

155.    Kullanıcıya sadece satış faturası yetkisi vermek için ne yapılmalıdır?
a. Kullanıcı şirketini açıp fatura modülüne girmesi gerekir
b. Kullanıcıya stok modül yetkisi verilince fatura yetkisi otomatik verilir
c. Kullanıcıya fatura modül yetkisi sonra program yetkisi verilmelidir
d. Kullanıcıya program yetkisinde satış faturası yetkisi verilmelidir

156.    Kullanıcıları tanımlama yetkisi Admin  de olan bir işletmede bloke olmuş kullanıcı kim tarafından açılır?
a. Kullanıcı kendisi şirkete girip açabilir
b. Başka bir kullanıcı açabilir
c. Kullanıcı 5 dakika sonra sisteme girerse otomatik açılır
d. Admin kullanıcı tarafından açılır

157.    Kullanıcıların yaptığı işlemleri izleyebilmek için nasıl bir ayarlama yapılmalıdır?
a. Kullanıcı parametrelerinden izleme yapılacak işaretlenmesi gerekir
b. Şirket şube parametrelerinden log tutulacak işaretlenmelidir
c. Log modülünden log uygulaması kullanılacak tablolar seçilmelidir
d. Log modülünden log tutulacak tablolar seçilmeli ve log kullanılacak parametresi işaretlenmelidir.

158.    Log Modülü parametrelerinden raporlar loga yazılsın parametresinin işlevi nedir?
a. Kullanıcıların yaptığı kayıtların loga rapor halinde yazılmasını
b. Kullanıcıların yaptığı değişikliklerin loga rapor halinde yazılmasını
c. Kullanıcının değişiklik yaptığı eski halinin loga yazılmasını
d. Kullanıcının aldığı raporların loga yazılmasını

159.    Stok kartları için hangisi söylenemez?
a. Hareket yapılmamış stok kartı silinebilir
b. Alış faturasında kullanılan stok kartı silinemez
c. Stok kartını silmek için önce kart daha sonra hareketleri silinmelidir
d. Sadece sipariş modülünde kullanılan stok kartı silinebilir

160.    Fatura kaydı yapılırken KDV‘nin hesaplanmamasının nedeni ne olabilir?
a. Fatura parametre ayarı yapılmamıştır
b. Stok kartına KDV girilmemiştir
c. Fatura tipi olarak kapalı fatura seçilmiştir
d. Stok parametrelerinde KDV uygulaması kapalıdır

161.    Alış ya da satış faturalarında oluşan bir hareketi Fatura Modülünde işlem yapmadan faturadaki stok’un kodunu değiştirmek kullanılan uygulama hangisidir?
a. Stok-işlemler-kod değiştirme                      
b. Stok-kayıt-kod kayıtları
c. Stok-kayıt-hareket virmanı              
d. Stok-işleler-hareket virmanı

162.    Stok kartı açılırken farklı seri kodlara sahip kartlar açılmış ve herhangi bir serinin son açılan kart kodunu öğrenmek için ne yapılmalı?
a. Stok kartında sağ tuş kart izleme yapılmalıdır
b. Ctrl+sağ ok tuşuna basılmalıdır
c. Kart kodu sahasında sağ tuş başlayanların sonuncusu seçilmeli
d. Seri başlangıcı yazılıp sağ tuş başlayanların sonuncusu seçilmeli

163.    Stok modülünden girilen hareket kayıtları için hangisi doğrudur?
a. Girilen kayıtların muhasebeye kaydı yapılır
b. Girilen kayıtlar entegre havuzunda bekletilir
c. Harekette girilen carinin hareketine işlenir
d. Girilen kayıtlar sadece stok hareketlerine işlenir

164.    Depo tanımlaması yaparken ortak depo kodu için hangisi söylenebilir?
a. Stokları birden fazla depoda görebilmek için
b. Farklı depolarda rapor alabilmek için
c. Farklı depoların miktarlarını tek depo gibi kullanmak için
d. Depolara girişi çıkış yapabilmek için

165.    Açılan bir stok kartının kodunu başka bir kodla değiştirmek için ne yapılmalıdır?
a. Stok kartı çağrılıp kod silinip yeni kod yazılır                                 
b. Stok kartında yeni kod sahasına kod yazılarak
c. İşlemlerden kod değiştirme işlemi ile
d. Stok kartı çağrılıp sağ tuş yeni kod seçilerek

166.    Stok kartlarında grup kodu sahasında gıda yazanları temel gıda olarak değiştirme işlemi nasıl yapılır?
a. Stok Modülünde işlemler menüsünde kod değiştirme ile
b. Stok Modülünde işlemler menüsünde hızlı değişiklik ile
c. Stok Modülünde kayıt menüsünde kod kayıtlarından
d. Stok Modülünde işlemler menüsünde hızlı kayıttan

167.    Muhasebe detay kodlarını tanımlamadaki amaç nedir?
a. Raporlarda kolaylık sağlaması
b. Detay kodu ile kısıt verebilmek için
c. Fatura Modülünde kullanmak için
d. Muhasebede detaylı tutmak için

168.    Stok kartında üretici kodunun girilmesinin sağladığı yarar nedir?
a. Otomatik fatura düzenleyebilmek için
b. Kimin ürettiğini bilmek için
c. Üretici kodunu girerek alış faturasını kolay düzenlemek için
d. Raporlarda kısıt vermek için

169.    Açılan bir cari kartının silinme işlemi için hangisi söylenemez?
a. Hareket yapılmamış olması gerekir
b. Alış faturasında kullanılan cari kartı silinemez
c. Cari kartını silmek için önce kart daha sonra hareketleri silinmelidir
d. Sipariş modülünde kullanılan cari kartı silinebilir

170.    Cari kartları açılırken carinin Baba adı, ana adı vb.  bilgilerin karta yazılması işlemi ile hangisi doğrudur?
a. Kullanıcı tanımlı sahalar açılmalı
b. Cari kartının ikinci sayfasına girilmelidir
c. Böyle uygulama yapılamaz
d. Kart üzerinde sağ tuş Baba adı  ile yazılmalıdır

171.    Stok Modülünde kayıtlı bir stok karı bilgileri aşağıdaki gibidir bu bilgiler doğrultusunda carinin bir birim için ödeyeceği nakliye tutar ne kadardır?
Birim ağırlık:10 kg
Nakliye tutarı:1,5 TL
Cari nakliye katsayısı:2
a. 15 TL             
b. 20 TL             
c. 3 TL               
d. 30 TL

172.    Bir cariye sadece faturada işlem yapılmak istenmediğinde nasıl uygulama yapılmalıdır?
a. Fatura parametrelerinden ayarlama yapılmalıdır
b. Cari parametrelerinden ayarlama yapılmalıdır
c. Cari kartında kilit parametresi işaretlenmelidir
d. Cari kartında faturada kilit parametresi işaretlenmelidir

173.    Cari ile işlem yapıldıkça carinin mail adresi ile haberdar olması için ne yapılmalıdır?
a. Cari kartına E-posta adresi yazılmalıdır
b. Cari her modülün e-posta bölümüne kaydedilmeli
c. Cari E-posta kayıtlarında kaydedilmeli ve hangi işlem sonrasında mail gönderilecek belirlenmeli
d. E-posta hesabı yazılmasına gerek yok otomatik gönderilir.

174.    Kasa tanımlaması yaparken muhasebe kodunun istenmesinin sebebi nedir?
a. Şirket şube parametre kayıtlarında muhasebe entegre işaretli olması
b. Kasa parametrelerinde muhasebe entegre işaretli olması
c. Entegre modülünde kasanın muhasebe kodunun girilmemesi
d. Muhasebede kasa hesabı için alt hesap açılması

175.    Kasa tanımladıktan sonra kasayla ilgili işlem yapılmamasının sebebi nedir?
a. Muhasebe kodunun girilmemiş olması
b. Çoklu kasaya geçilmemiş olması
c. Devir tarihinin bu günün tarihi olması
d. Kasanın açılışının girilmemiş olması

176.    Bedeli peşin ödenen bir elektrik faturası hangi modülden girilmelidir?
a. Dekont-Cari bağlantılı gider faturası                      
b. Fatura – açık faturadan
c. Kasa – cari                                       
d. Kasa – faturadan

177.    Cariden yapılan Tahsilât işleminin düzeltmesi nasıl yapılır?
a. Kasadan yapılan hareket çağrılır düzeltilir 
b. Cari hareket kayıtlarından düzeltilir
c. Düzeltme yapılamaz                        
d. Muhasebe fişi silinir

178.    Kasadan yapılan hatalı bir transfer işlemi için hangisi doğrudur?
a. Yapılan kayıt tek kasadan iptali yeterlidir
b. Yapılan kayıt resmileşmiş ise düzeltilemez
c. Yapılan kayıt resmileşmedi ise iki kasadan da iptal edilmeli
d. Yapılan kayıt resmileşmiş ise iki kasadan da iptal edilmeli

179.    Yeni güne devir için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Yeni güne devir işlemi her gün yapılması gereken işlemdir
b. Yeni güne devir yapılınca geçmişe dönük işlem yapılamaz
c. Yeni güne devir yapılınca geçmişe dönük işlem yapılabilir
d. Yeni güne devir yapılmayan kasada işlem yapılamaz

180.    Sipariş Modülü hangi Modüllerle Entegre çalışmaktadır?
a. Sadece stok Modülüyle Entegre çalışır       
b. Sadece cari Modülüyle Entegre çalışır
c. Sadece fatura Modülüyle Entegre çalışır   
d. Hiçbir Modülle Entegre çalışmaz

181.    Tek bir irsaliyenin faturalaştırılması için hangisi doğrudur?
a. Tek bir irsaliyenin faturalaştırılması yapılamaz
b. Eski irsaliyeden çağrılıp toplamlar sayfasındaki FAT butonu ile
c. İrsaliye kayıt yapılırken toplamlar sayfasındaki fat butonu ile
d. Faturada numaraya irsaliye numarası yazılarak

182.    Müşteri siparişlerini girebilmek için hangi parametre işaretlenmelidir?
a. Alış parametresinde sipariş takibi yapılacak
b. Satış parametresinde sipariş uygulaması var
c. Satış parametresinde sipariş takibi yapılacak
d. Alış parametresinde sipariş uygulaması var

183.    Sipariş onayı açık bir işletmede siparişin irsaliyesini düzenlemesi için ne gereklidir?
a. Satış irsaliyesinde cari kodu girilip belgeleri getir yapılması
b. Eski siparişten çağrılıp toplamlardan irsaliye butonuna basılır
c. Sipariş açılması gerekir
d. Sipariş onaylanması gerekir

184.    İşletmede fatura ve irsaliye düzenlenemiyorsa sebebi nedir?
a. Stok faturada kilitlidir
b. Cari faturada kilitlidir
c. Sipariş bağlantısız parametresi işaretlenmiştir
d. Stok KDV si girilmemiştir

185.    Muhtelif fatura için hangi ifade yanlıştır?
a. Muhtelif fatura açık faturadır
b. Muhtelif fatura kapalı faturadır
c. Muhtelif fatura tanımlı olmayan cariye düzenlenebilir
d. Muhtelif faturada kasa hesabı çalışır

186.    Fatura düzenlenirken carinin otomatik vadesi gelmesi için ne gerekir?
a. Faturanın parametre ayarı yapılmalı
b. Cari parametre ayarı yapılmalı
c. Cari kartına default vade yazılmalı
d. Carinin otomatik vadesinin gelmesi uygulaması yoktur

187.    Satış irsaliyelerinin toplu faturalaştırılmasında irsaliyeler birleşsin mi parametresinin işlevi nedir?
a. Sadece seçili irsaliyeleri faturalaştırır
b. Her irsaliyeye bir fatura düzenlenmesini sağlar
c. Her cariye bir fatura düzenlenmesini sağlar
d. Tüm carilerin irsaliyelerini birleştirip tek fatura kesilmesini sağlar

188.    Vadesi 30 günlük ve vadesi 60 günlük olan faturaları birbirinden ayırmak için nasıl uygulama yapılabilir?
a. Özel kodlara ayrılabilir                   
b. Cari kartlara yazılarak ayrılır
c. Stok kartlarına yazılarak ayrılır                   
d. Cari kodları ile ayrılır

189.    Alış ve satışlarda toplam KDV matrahlarını tutarlarını görebildiğimiz rapordur?
a. Stok – raporlar – KDV raporları                  
b. Rapor – KDV raporları
c. Cari – raporlar – KDV icmali                       
d. Fatura – raporlar – KDV icmali

190.    Müşteri ve Satıcı siparişlerinde teslim bilgisi hariç siparişin içerisindeki stok miktarlarını da görebildiğimiz sipariş raporu hangisidir?
a. Sipariş icmali                       
b. Detaylı sipariş icmali
c. Teslim detaylı sipariş icmali            
d. Teslim bağlantılı sipariş raporu

191.    Çek senet işlemlerinde hiç işlemlere başlamadan yapılması gereken işlem hangisidir?
a. Çek ve senet seçimi yapılmalı                    
b. Numara değişikliği yapılmalı
c. Seri kodu tanımlaması yapılmalı                
d. Kara liste kayıtları varsa yapılmalı

192.    Müşteri çeklerini caride tanımlanan tahsil cari hesaplarına çıkış yapmak için hangi işlem yapılmalı?
a. Cari kartında tahsil hesabı parametresi işaretlenmeli
b. Muhasebe parametrelerinde tahsil teminata çıkış cariden işaretlenmeli
c. Entegre parametrelerinde tahsil teminata çıkış cariden işaretlenmeli
d. M.Çekleri parametrelerinden tahsil teminata çıkış cariden işaretlenmeli

193.    Bordo tamamlama işleminde cariye işlensin parametresi için hangi ifade doğrudur?
a. Parametre işaretli ise carinin borcuna alacağına işler hareket olarak işlemez
b. Parametre işaretli ise carinin alacağına işler
c. Parametre işaretli değilse cari hareketlerine işler
d. Parametre işaretli ise carinin hareketlerine işleme göre borç veya alacak işler

194.    Müşteri çeklerindeki kara liste kaydı için hangi ifade doğrudur?
a. Kara liste kaydı çek ve senet için ayrıdır
b. Kara liste kaydına manüel kayıt yapılamaz
c. Kara liste kaydında kayıtlı bir cariden çek alındığı zaman uyarı veresi için          parametre işaretlenmeli
d. Dekont satıcıdan gelen karşılıksız çek işlemi yapılınca cari kara liste kaydına atılır.

195.    Taksitli satış işlemlerinde otomatik vade aralığının ay olması için hangi işlem yapılmalı?
a. Müşteri senetleri parametresinde vade aralığı ay seçilmeli
b. Taksitli satış parametresinde vade aralığı ay seçilmeli
c. Cari kartına vade olarak 30 gün verilmeli
d. Taksitli satışta vade aralığına 30 gün yazılmalı

196.    Herhangi bir tarihte portföyde bulunan senetlerin listesi hangi raporla almak mümkündür?
a. Geçmiş genel senet listesi
b. Portföydeki senet listesi
c. Geçmiş portföy senet listesi
d. Geçmiş alındı Bodro listesi

197.    Devir çek girişi işlemi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Devir çek girişinden girilen çekler cari modülüne işlenir
b. Devir çek girişinden girilen çeklerin sağ üstte entegre bilgisi yazar
c. Devir çek girişinden girilen çekler üzerinde düzeltme yapılabilir
d. Devir çek girişinden girilen çekler sadece muhasebeye kayıt yapılır

198.    Çek parçalama işlemi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Müşterinin birden fazla borç hareketini kapatmak için kullanılır
b. Müşteri çek çıkış işlemlerinde bir bordonun hem satıcıya hem de bankaya çıkmak için kullanılır
c. Alınan bir çekin birden fazla fatura borcunu kapatması için kullanılır     
d. Merkezden alınan bir bordonun şubelerin borcunu kapatması için kullanılır

199.    Banka modülünde tanımlı bankalara çek çıkışı yapabilmek için ne yapılmalıdır?
a. Banka modülü parametrelerinden bankalar entegre işaretlenmeli
b. Müşteri çekleri modülü parametrelerinden bankalar entegre işaretlenmeli
c. Dekont modülünde bankalar entegre işaretlenmeli
d. Borç çekleri modülünde bankalar entegre işaretlenmeli

200.    Çek seçimi ve Toplu çıkış işlemleri için söylenenlerden hangisi yanlıştır?
a. Çek seçimi müşteri çeklerini toplu bir şekilde çıkmadan seçmek için kullanılır
b. Çek seçimi ile seçilen çeklere rapor kodu olarak X atanır
c. Toplu çıkışta rapor koduna X yazılırsa sadece o çekler ekrana gelir
d. Toplu çıkışta sadece ciro işlemi yapılabilir

201.    Kara liste kaydında olan bir cari için hangisi doğrudur?
a. Borcunu ödememiş bir caridir
b. Verdiği çek satıcıda karşılıksız çıkmış bir caridir
c. Verdiği çek bankada karşılıksız çıkmış bir caridir
d. Riski aşmış bir caridir

202.    Cari hesaptan çek alındı kaydı işlemi ile kaydı yapılan bir çekin durumu ve yeri bilgisi hangisinde doğru verilmiştir?
a. Portföy- bekleme
b. Portföy- beklemede
c. Kasa - beklemede
d. Sistem – beklemede

203.    Bodro tamamlama işlemi yapılmış bir Bordroya yeni bir çek kaydı nasıl yapılmalıdır?
a. Bordro iptal edilip tekrar girilmeli
b. Eski bordodan girilip Bordro tamamlama işlemi yapılmamalı
c. Bordro tamamlama yapılmış bordoya çek girilemez
d. Eski bordodan girilip Bordro tamamlama işlemi yapılmalı

204.    Aynı bordroya birden fazla çek kaydı yapmak için şart nedir?
a. Çeklerin vadesi aynı olmalı
b. Çeklerin bankası aynı olmalı
c. Tutarı aynı olmalı
d. Carisi aynı olmalı

205.    Belli bir cariye verilmiş firma çeklerini hangi raporla alabiliriz?
a. Verildi çek listesi
b. Asıl alana göre çek listesi
c. Bordro listesi
d. Verilene göre çek listesi      

206.    Dekont modülünde işlem yapmak için ilk önce hangi işlem yapılmalıdır?
a. Seri numaraları tanımlanmalı
b. Seri kodları tanımlanmalı
c. Kullanılacak dekont tipleri tanımlanmalı
d. Parametrelerden dekont işlemi yapılacak parametresi işaretlenmeli

207.    Tahsile veya teminata çıkılan çeklerin ödenmesi işleminde virman hesap koduna ne yazılmalıdır?
a.  Çekin tutarını transfer edeceğimiz hesap kodu     
b.  Çeki aldığımız cari kodu
c. Çeki ciroladığımız cari veya banka kodu             
d. Tahsil veya teminat hesap kodları

208.    Aşağıdaki işlemlerden hangisinde kara listeye kayıt yapılmaktadır?
a. Satıcıdan gelen protestolu senet dekontu
b. Senet çek iade dekontu
c. Satıcıdan gelen karşılıksız çek dekontu
d. Bankadan gelen protestolu senet dekontu

209.    Bankadan gelen karşılıksız çek dekont işlemi için hangi ifade doğrudur?
a. Dekontta borçlu hesap banka hesabıdır
b. Dekontta alacaklı hesap çeki veren caridir
c. İşlemden sonra kara listeye kayıt yapılmaz
d. Dekontta alacaklı hesap banka hesabıdır

210.    Genel gider faturalarının hemen ödenmemesi halinde hangi işlemle kayıt yapılması gerekir?
a. Satış faturası açık                            
b. Satış faturası kapalı
c. Dekont genel gider fatura kaydı                 
d. Kasa fatura işlemi

211.    Kesilen bir borç çekinin banka hesabından ödenmesi nereden yapılır?
a. Dekont çek tahsil dekontu   
b. Tahsil / Teminat / Ciro çekleri ödeme dekontu
c. Kasa çek işlemi                    
d. Borç çeki ödentisi

212.    Rapor Modülünde saklanan bir raporu açmak için izlenmesi gereken yol hangisidir?
a. İçerik oku daha sonra rapor bulup aç tıklanmalı
b. İçerik sakla sonra içerik oku daha sonra aç butonu tıklanmalı
c. Saklı raporu aç tıklanıp rapor kayıtlı bulunduğu yere gidilir aç butonuna tıklanmalı
d. Saklı raporu aç tıklanıp rapor türü seçilir rapor bulunduktan sonra aç tıklanmalı

213.    Muhasebe hesaplar açılmadan ilk yapılması gereken işlem hangisidir?
a. Entegrasyon tanımlanması gerekir
b. Şirket şube parametre tanımlarından muhasebe entegre parametresi işaretlenmeli
c. Stok ve cari kartları açılmalı
d. Seviye takibi yapılması gerekir

214.    Entegre Modülünü kullanabilmek için ne yapılmalıdır?
a. Muhasebe hesapları açılmalı
b. Stok ve cari kartları açılmalı
c. Şirket şube parametrelerinden muhasebe  entegre işaretlenmeli
d. Entegrasyon tanımlaması yapılmalı

215.    Entegre havuzundan aşağıdaki hangi işlem muhasebeye atılır?
a. Kasa modülünden yapılan ve silinen kayıt              
b. Açılan bir stok kartı
c. Düzeltilmiş kapalı fatura                                         
d. Silinen bir faturanın eski hali

216.    Üretim yapılırken hammaddelerin miktarlarına müdahale edilebilen üretim şekli hangisidir?
a. Üretim sonu kaydı               
b. Serbest üretim sonu kaydı
c. Reçete kaydı                        
d. İş emri girişi

217.    Elimizdeki stok değerleri ile hesaplayıp malzeme gereksinimlerini maliyetleri ile veren rapor hangisidir?
a. Reçete listesi                       
b. İş emri raporu
c. Reçete kontrol listesi                       
d. Anlık üretim planlama

218.    “Mal çıkışlarında eksi bakiye göstersin mi” parametresinin işaretli olması durumunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Satış faturası kesilmesi sırasında eksi bakiye kontrolü yapılır
b. Satış irsaliyesi kesilmesi sırasında eksi bakiye kontrolü yapılır
c. Müşteri siparişlerinin girişi sırasında eksi bakiye kontrolü yapılır
d. Ambar çıkış fişi düzenlenmesi sırasında eksi bakiye kontrolü yapılır

219.    Cari hesap çek alındı kaydı sırasında karşılıksız çek uyarısı vermesi isteniyor. Karşılıksız çek uyarısının gelmesi gereken bir işlemde aşağıdakilerden hangisi bu uyarının verilmemesi sebebi olabilir?
a. Daha önce aynı cariden alınan çekin karşılıksız çıkması
b. Müşteri çekleri/parametre girişinde "karşılıksız çek uyarısı verilsin mi?" parametresinin işaretlenmemiş olması
c. Kara liste kaydına cari için elle kayıt girilmiş olması
d. Daha önce aynı cariden alınan senedin protestolu olması

220.    Satıcıya cirolanmış bir müşteri çeki karşılıksız çıktığında hangi hesap borç, hangi hesap alacak çalışır?
a. Müşteriler hesabı alacak - Satıcı hesabı borç
b. Karşılıksız çekler hesabı alacak - Satıcı hesabı borç
c. Müşteriler hesabı borç - Satıcı hesabı alacak
d. Karşılıksız çekler hesabı borç - Satıcı hesabı alacak

221.    Entegrasyon kayıtlarında toplam aldırıldığında  hangi tipli kayıtlar toplama  dahil edilir?
a. 2, 4               
b. 1, 2               
c. 1, 2, 3            
d. 3, 4, 5

222.    Stok hareket virmanı aşağıdaki işlerden hangisini yapmaz?
a. Bir stok koduna ait hareketlerin, diğer bir stok koduna aktarılması
b. Alış ya da satış faturalarındaki bir stok kodunun başka bir stok kodu olarak değiştirilmesi
c. Hareketleri virman edilen stokun, virman işlemi sonrasında silinmesi
d. Bir stoka ait, detay kod girişindeki alış veya satış hesap kodlarına ait muhasebe kayıtlarının başka bir hesap koduna aktarılması

223.    Genel gider cari hesap Faturası’ndan KDV dahil 1000 TL'lik bir faturanın kaydı girildiğinde hangi kayıtlar oluşur? (KDV oranı %18)
a. Gider hesabı 847,46 TL borç, KDV hesabı 152,54 TL borç, satıcı 1000 TL alacak
b. Gider hesabı 847,46 TL borç, KDV hesabı 152,54 TL alacak, satıcı 1000 TL alacak
c. Gider hesabı 847,46 TL alacak, KDV hesabı 152,54 TL alacak, satıcı 1000 TL borç
d. Gider hesabı 1000 TL borç, KDV hesabı 180 TL borç, satıcı 1180 TL alacak

224.    İptal işlemleri ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
a. Kapalı bir fatura kaydı iptal edildiği zaman  o kayda ait kasa hareketi için ters kayıt oluşturulur
b. Açık olarak fatura modülünden kaydedilmiş bir faturanın cari hareket kayıtlarına işlemiş olan  kaydı, cari hareket kayıtlarından F7 tuşu ile silinebilir
c. Banka modülünden  yapılmış bir havale kaydının iptali yoktur, ters işlem yapılmalıdır
d. Dekont modülünde bankadan gelen karşılıksız çek dekontu menüsünden yapılan bir karşılıksız çek işlemini geri almak için ters işlem yapılmalıdır

225.    Faturalaşmış irsaliyelerin saklanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Faturalaşmış ihracat tipli irsaliyeler saklanamaz
b. Faturalaşmış irsaliyelerin saklanması, parametrik bir uygulamadır
c. Fatura/irsaliye izleme raporunda, tipi faturalaşmışlar seçilerek, irsaliye bilgilerinin detaylı izlenmesi mümkündür
d. Satış irsaliyesi bölümünden irsaliye numarası girilerek faturalaşmış irsaliye bilgilerinin detaylı izlenmesi mümkündür

226.    Aşağıdakilerden hangisi üretim sonu kaydı ile serbest üretim sonu kaydı arasındaki farklardandır?
a. Serbest üretim sonu kaydı ile oluşan üretim haraketlerine müdahale edilebilir, üretim sonu kaydı ile otomatik oluşan hareketlere müdahale edilemez
b. İkisi arasında bir fark yoktur
c. Serbest üretim sonu kaydı ile yapılan üretimler, üretim raporlarında gözükmez, sadece üretim sonu kaydı ile yapılan üretimler raporlarda görünür
d. Serbest üretim sonu kaydı, ürün reçetesini dikkate almaz, üretim sonu kaydı ürün reçetesini dikkate alarak üretim kayıtlarını oluşturur

227.    Müşteri çekleri için aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yapılabilir?
I. Muhasebeye çekleri tek tek aktarma
II. Cariye çekleri tek tek aktarma
III. Banka modülü entegre değilse tahsil ve teminatları cari üzerinden takip etme
IV. Cari hareketlere kayıt tarihi olarak giriş/çıkış tarihi veya adat baz tarihi atama
a. 1, 2               
b. 1, 2, 3           
c. 1, 2, 4            
d. Hepsi  

228.    30.534.999 türk lirası kaç TL dir? (NDS tanımında fiyat 2 ondalık tanımlıdır)
a. 31 TL             
b. 30 TL 54 Kr   
c.  30 TL 53 Kr  
d. 30 TL 534 Kr

229.      Entegrasyon modülü için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Kullanıcı bazında aktarma yapılabilir
b. Evrak bazında aktarma yapılabilir
c. Gün bazında fiş numarası takibi yapılabilir
d. Modül bazında muhasebeye aktarma yapılabilir  

230.    Kasa kayıtlarında iptal yapılamayan işlem seçeneği hangisidir?
a. Fatura                       
b. Muhtelif                   
c. Cari               
d. Banka         

231.    Çek seçimi işlemi, seçilmiş olan çeklerin hangi alanına bilgi atar?
a.  Cari rapor koduna   
b.  Rapor koduna          
c.  Durum koduna        
d.  Yer koduna

232.     Satış faturasından 1000.-TL.’lık kapalı bir fatura kesiliyor. Aynı gün faturanın hatalı kesildiği tespit edilip fatura çağrılıp, 1100.-TL. yapılıyor. Bu işlemler sonucu kasa hareketleri nasıl görülür?
a.  1000 TL. gelir, 1100 TL. gelir, 1000 TL. gider                   
b.  1100 TL. gelir
c. 1000 TL. gelir, 1100 TL. gider, 1000 TL. gider                   
d.  1100 TL. gider

233.    15/01/2011 itibari ile portföyde olan çekler hangi rapordan alınabilir?
a. Portföydeki çekler listesi     
b. Geçmişe yönelik çek listesi
c. Genel çek listesi                   
d. Alındı Bordrosu Listesi

234.    Serbest üretim sonu kaydı ekranıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a.  Bir işemrine bağlı üretim sonu kaydı yapılabilir
b.  Bir siparişe bağlı üretim sonu kaydı yapılabilir
c. Seri uygulaması kullanılıyorsa sarflar için seri bilgisi girilebilir
d. Aynı anda iki mamulün üretim sonu kaydı yapılabilir 

235.    Üretim Sonu Kaydı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Bir üretim sonu kaydında birden fazla mamul üretilebilir
b. Üretim Sonu kaydından 2 tane ek maliyet girişi yapılabilir
c. Malzemelerin eksi bakiye kontrolü yapılabilir ve eksi bakiyede işlem durdurulabilir
d. Üretim sonu kaydı iptali için, stok hareketlerinden, üretim sonu kaydı ile oluşan hareketlerin  silinmesi gerekir

236.    Sene sonu devir modülü ile devir yapılırken aşağıdakilerden hangisinin devri yapılmaz?
a. Maliyet devri
b. Kasa devri     
c. İş emirleri                 
d. Stok devri

237.    Log modülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Log parametresi Yardımcı Programlar Şirket/Şube parametrelerinden açılır
b. Log parametresi açıldığı anda tüm modüllerde yapılan işlemler log edilir
c. Log kayıtları program içerisinden yedeklenir
d. Tablo bazında Kayıt, Silme, Düzeltme için log kayıtları tutulabilir

238.    Dekont modülü için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Borç çeki/senedi ödemeleri bu modülden yapılır
b. Serbest meslek makbuz işlemi bu modülden yapılır
c. Genel gider cari hesap fatura kaydı bu modülden yapılır
d. Dekont ile sadece muhasebe modülü ile entegre çalışır

239.    Aynı stok koduna ait kaç farklı ölçü birimi tanımlanabilir?
a. 3 tane                       
b. 2 tane                       
c. 4 tane           
d. Sınırsız

240.    Kasa modülü için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Kasa modülünden düzeltme yapılabilir
b. İstenildiği kadar kasa açılabilir
c. Entegredir
d. Aynı döviz cinsinden birden fazla kasa tanımlanabilir